ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Acidity Titration Method
3 Alkalinity Titration Method
4 BOD5 (20°C ) Membrane Electrode Method /Azide Modification Method
5 COD Closed/Open Reflux Method
6 Color ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method
7 Conductivity Laboratory Method
8 Dissolved Oxygen (DO) Membrane Electrode Method / Azide Modification Method
9 Ammonia Nitrogen Distillation & Titrimetric Method
10 Nitrate Nitrogen Cadmium Reduction Method