ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
11 Nitrite Nitrogen Colorimetric Method
12 Organic Nitrogen Macro Kjeldahl Method
13 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Macro Kjeldahl Method
14

Oil & Grease
 - Total
 - Free
 - Emulsion

Partition/Soxhlet Extraction Method

15 Permanganate Value Titration Method
16 Phosphate Stannous Chloride Method
17 Phosphorus Stannous Chloride Method
18 Total Solids Dried at 103 – 105 °C
19 Total Dissolved Solids Dried at 103 - 105 °C, Dried at 180 ±2 °C
20 Total Suspended Solids Dried at 103 – 105 °C