ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
21 Nitrate Cadmium Reduction Method
22 Nitrite Colorimetric Method
23 Trichloroethene GC
24 Tetrachloroethene GC
25 Aldrin and Dieldrin GC
26 Chlordane GC
27 DDT GC
28 2,4-D GC
29 Heptachlor and Heptachlor Epoxide GC
30 Hexachlorobenzene GC