ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
31 Lindane GC
32 Methoxychlor GC
33 Pentachlorophenol GC
34 Chloroform GC
35 Bromodichloromethane GC
36 Dibromochloromethane GC
37 Bromoform GC
38 Gross Alpha Activity -
39 Gross Beta Activity -