ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
31 Heptachlor and Heptachlor Epoxide GC
32 Hexachlorobenzene GC
33 Lindane GC
34 Methoxychlor GC
35 Chloroform GC
36 Bromodichloromethane GC
37 Dibromochloromethane GC
38 Bromoform GC
39 Gross Alpha Activity -
40 Gross Beta Activity -