ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Residual Chlorine DPD Colorimetric Method
3 Coliform Bacteria MPN Method (SMWW 2017:9221B)
4 E. coli MPN Method / Detection (SMWW 2017:9221F)