ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Free Chlorine DPD Colorimetric Method
3 Combined Chlorine DPD Colorimetric Method
4 Alkalinity Titration Method
5 Calcium Hardness Titrimetric Method
6 Cyanuric Acid Colorimetric Method
7 Chloride Argentometric Method
8 Ammonia Nesslerization Method
9 Nitrate Cadmium Reduction Method
10 Total Coliform Bacteria MPN Method (SMWW 2017:9221B)