ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
21 Gross Beta Activity -
22 Organochlorine Pesticide GC
23 DDT GC
24 Alpha-BHC GC
25 Dieldrin GC
26 Aldrin GC
27 Heptachlor and Heptachlor Epoxide GC
28 Endrin GC