ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
21 กลุ่ม Methanol GC/MS
22 Atrazine GC/MS
23 2,4-D GC/MS
24 Methoxychlor GC/MS
25 Polychlorinated Biphenyls or PCB GC/MS
26 Toxaphene GC/MS