ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
21 กลุ่ม Methanol GC
22 Asbestos
23 Atrazine
24 Benzoic acid
25 2,4-D GC
26 Methoxychlor GC
27 Polychlorinated Biphenyls or PCB GC
28 Toxaphene GC