ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Carbon Dioxide Titrimetric Method for Free Carbon Dioxide
3 Chloride Argentometric Method
4 Free Chlorine DPD Colorimetric Method
5 Color Spectrophotometric Method
6 Conductivity Laboratory Method
7 Total Hardness EDTA Titrimetric Method
8 Carbonate Hardness Titration Method
9 Non-Carbonate Hardness Titration Method
10 Calcium Hardness EDTA Titrimetric Method