ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
21 Antimony Atomic Absorption Spectrometry (AAS) / Inductively Coupled Plasma (ICP)
22 Beryllium Atomic Absorption Spectrometry (AAS) / Inductively Coupled Plasma (ICP)
23 Thallium Atomic Absorption Spectrometry (AAS) / Inductively Coupled Plasma (ICP)