ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1

BOD    

Membrane Electrode 

2

COD    

Closed/Open Reflux Method

3

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)    

Macro Kjeldahl Method

4

Colour    
 

ADMI  Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method