ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 Heating Value (Gross Calorific Value) Bomb Calorimetry