ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
11 Total Iron Phenanthroline Method
12 Sulfate Turbidimetric Method
13 Silica Molybdosilicate Method
14 Manganese Persulfate Method