ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Turbidity Nephelometric Method
3 Conductivity Laboratory Method
4 Total Dissolved Solids Electrical Conductivity Method
5 Color Spectrophotometric Method
6 P-Alkalinity Titration Method
7 M-Alkalinity Titration Method
8 Chloride Argentometric Method
9 Total Hardness EDTA Titrimetric Method
10 Calcium Hardness EDTA Titrimetric Method