ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
11 Total Iron Phenanthroline Method
12 Sulfate Turbidimetric Method
13 Silica Molybdosilicate Method
14 Manganese Persulfate Method
15 Bicarbonate Alkalinity Titration Method
16 Magnesium Hardness EDTA Titrimetric ,Calculation Method
17 Carbonate Alkalinity Titration Method
18 Hydroxide Alkalinity Titration Method