ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
11 Total Iron Phenanthroline Method
12 Sulfate Turbidimetric Method
13 Silica Molybdosilicate Method
14 Manganese Persulfate Method
15 Total Bacteria Pour plate (SMWW 2017 : 9215B)
16 Coliform Bacteria MPN Method (SMWW 2017 : 9221B)