ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 pH Electrometric Method
2 Turbidity Nephelometric Method
3 Color Spectrophotometric Method
4 Total Solids Dried at 103 - 105 °C
5 Total Hardness EDTA Titrimetric Method
6 Chloride Argentometric Method
7 Total Iron Phenanthroline Method
8 Manganese Persulfate Method
9 Nitrate Cadmium Reduction Method
10 Sulfate Turbidimetric Method