ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 Langlier Index Titration , Calculation
2 Sodium Adsorption Ratio (SAR) AAS, Calculation
3 Silt Density Index (SDI) Filtration (0.45 micron)
4 Silica , Reactive Silica, non Reactive Silica, Colloidal Silica Molybdosilicate
5 TOC Non Dispersive Infrared/ High temperature combustion
6 Residual Solid