ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
1 Cyanide Colorimetric Method / Distillation, Colorimetric Method
2 Detergent (ABS) Colorimetric Method
3 Fluoride SPADNS Method / Distillation, SPADNS Method/ Ion- Selective-Electrode Method
4 Formaldehyde Colorimetric Method
5 Organochlorine Pesticide Gas Chromatography Method
6 Organophosphate Pesticide Gas Chromatography Method
7 Phenol Direct Photometric Method