บริการ ทดสอบ

    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์น้ำดื่ม/น้ำใช้ วิเคราะห์น้ำใต้ดิน วิเคราะห์น้ำเสีย วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์กากตะกอน วิเคราะห์ค่าความร้อน Heating value และบริการวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ, วิเคราะห์ทดลองตกตะกอนเคมี (Jar Test) และวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินปัญหาระบบ
    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว-245 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์น้ำดื่ม/น้ำใช้ น้ำใต้ดิน วิเคราะห์น้ำเสีย วิเคราะห์ดิน และวิเคราะห์กากตะกอน รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยวิธีทดสอบตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater 23rd ed. Washington DC: American Public Health Association, United States Environmental Protection Agency, USEPA

คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออก ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้งเพื่อประเมินปัญหาระบบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

รับดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าความร้อน Heating value

ตรวจวัดค่าความร้อนของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม ที่อยู่ในรูปของ
ของเหลวและของแข็งกึ่งเหลว (เช่น กากตะกอนน้ำมัน/ไขมัน/ไฮโดรคาร์บอน) ซึ่งวิธีทดสอบหรือวิเคราะห์ด้วย

เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ (ฺBomb calorimeter)

ข้อมูลเพิ่มเติม
โลหะหนักในน้ำ

สารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และเฝ้าระวังคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ทดสอบด้วยเครื่อง เครื่อง Flame, Atomic Absorption Spectrometer (AAS) จำนวน 2 เครื่อง,เครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค

เพื่อทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31, 135, 284 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549), ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553, มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำใช้ในระบบ Softenner, RO, DI, UDI, Cooling,Chiller

เพื่อประเมินระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม
สารพิษในน้ำ

การทดสอบทางเคมี เพื่อหาสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุลชีววิทยาในน้ำ

เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำใช้ในระบบไตเทียม

เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำใช้ในระบบไตเทียมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด AAMI/ASAIO Standard for Hemodialysis Water (2014)

ข้อมูลเพิ่มเติม
กากตะกอน

เพื่อควบคุมคุณภาพกากตะกอน(Sludge) ที่จะนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรซิน

เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเรซิน ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งจะบอกถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนสารกรองเรซิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Scale Analysis

เพื่อทดสอบหาสารประกอบในตะกรัน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการป้องกันหรือกำจัดสารดังกล่าว

Jar Test

บริการทดลองตกตะกอนเคมี  (Jar Test) เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการตกตะกอนสี ตะกอนแขวนลอย โลหะหนัก น้ำมันและไขมัน และสารพิษอื่นๆ โดยเลือกใช้สารเคมีที่มีขายตามท้องตลาด และให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับการจ่ายสารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือระบบบำบัดน้ำเสียได้จริง

Special Set No.1
(Raw Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำดิบ ก่อนนำมาผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.2
(Usage Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.3
(Usage Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.4
(Drinking Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำด้านความสะอาดและความปลอดภัย ในการบริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานคุณภาพน้ำที่อ้างอิง

น้ำทิ้ง
น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
น้ำประปา
น้ำสระว่ายน้ำ
อื่นๆ

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th, wanwalee.d@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th