บริการ ทดสอบ

    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์น้ำ น้ำดื่ม/น้ำใช้ วิเคราะห์น้ำใต้ดิน วิเคราะห์น้ำเสีย วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์กากตะกอน และบริการวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ, วิเคราะห์ทดลองตกตะกอนเคมี (Jar Test) และวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินปัญหาระบบ
    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว-245 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์น้ำดื่ม/น้ำใช้ น้ำใต้ดิน น้ำเสีย ดิน และกากตะกอน รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยวิธีทดสอบตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater 23rd ed. Washington DC: American Public Health Association, United States Environmental Protection Agency, USEPA

คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออก ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้งเพื่อประเมินปัญหาระบบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
โลหะหนักในน้ำ

สารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และเฝ้าระวังคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ทดสอบด้วยเครื่อง เครื่อง Flame, Atomic Absorption Spectrometer (AAS) จำนวน 2 เครื่อง,เครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค

เพื่อทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31, 135, 284 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549), ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553, มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำใช้ในระบบ Softenner, RO, DI, UDI, Cooling,Chiller

เพื่อประเมินระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม
สารพิษในน้ำ

การทดสอบทางเคมี เพื่อหาสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุลชีววิทยาในน้ำ

เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำใช้ในระบบไตเทียม

เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำใช้ในระบบไตเทียมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด AAMI/ASAIO Standard for Hemodialysis Water (2014)

ข้อมูลเพิ่มเติม
กากตะกอน

เพื่อควบคุมคุณภาพกากตะกอน(Sludge) ที่จะนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรซิน

เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเรซิน ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งจะบอกถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนสารกรองเรซิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Scale Analysis

เพื่อทดสอบหาสารประกอบในตะกรัน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการป้องกันหรือกำจัดสารดังกล่าว

Jar Test

บริการทดลองตกตะกอนเคมีเพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการตกตะกอนสี ตะกอนแขวนลอย โลหะหนัก น้ำมันและไขมัน และสารพิษอื่นๆ โดยเลือกใช้สารเคมีที่มีขายตามท้องตลาด และให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับการจ่ายสารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือระบบบำบัดน้ำเสียได้จริง

Special Set No.1
(Raw Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำดิบ ก่อนนำมาผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.2
(Usage Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.3
(Usage Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม
Special Set No.4
(Drinking Water)

ชุดทดสอบน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำด้านความสะอาดและความปลอดภัย ในการบริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานคุณภาพน้ำที่อ้างอิง

น้ำทิ้ง
น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
น้ำประปา
น้ำสระว่ายน้ำ
อื่นๆ

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4000
th